Komplexní audit BOZP. Jak na to?

Zajistit bezpečné pracoviště pro své zaměstnance je v zájmu každého zaměstnavatele. Nejen proto, že tím může zvýšit jejich spokojenost a efektivitu práce, ale rovněž mu to ukládá zákon. Prevence v oblasti BOZP se skládá z několika důležitých kroků. Jedním z nich je provádění auditů.

Audit BOZP jako takový není nikde zákonem specifikován a správné označení podle zákoníku práce by mělo být Prověrka BOZP. Ať už tento proces nazýváme jakkoli, pokaždé se jedná o detailní analýzu jednotlivých procesů a nastavení systému BOZP v podniku. Cílem auditu je zjistit, proč určité věci nefungují tak, jak by měly, a hledá způsob, jak vybudovat spolehlivý bezpečnostní systém, který fungovat bude.


Odhalení skrytého nebezpečí

Během auditu BOZP tedy dochází k identifikaci nebezpečí, hodnocení zjištěných bezpečnostních rizik a je navrženo náhradní řešení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Díky auditu BOZP může být odhaleno i skryté nebezpečí, které běžně na pracovišti nevidíte přes “rutinní slepotu”. Dochází tak ke snížení rizika pracovního úrazu či výskytu nemocí z povolání, což v důsledku vede i k úspoře celkových nákladů firmy.

Vstupní audit je základ

Vstupní audit má za cíl zajistit výchozí stav, ve kterém se konkrétní firma či pracoviště nachází. Na základě auditu totiž zaměstnavatel zjistí, jaké v oblasti BOZP existují nedostatky a následně jaké jsou možnosti pro jejich odstranění. Dále zjistí, co bude potřeba provést, aby bylo možné vybudovat funkční systém řízení BOZP, a to jak fyzicky tak i “na papíře”. Výsledek vstupního auditu BOZP by měl sloužit jako zadání pro kvalitně zpracovanou dokumentaci BOZP, v níž jsou stanoveny podmínky pro zajištění bezpečnosti při práci.

Interní audity je nutné provádět pravidelně

Systém řízení BOZP je nutné neustále ověřovat. Na pracovišti se totiž mohou kdykoli objevit nová bezpečnostní rizika ohrožující zaměstnance. Právě proto je třeba pravidelně provádět další interní audity.

Velké společnosti mnohdy mívají vlastní skupinu specializovaných interních auditorů, avšak pro malé a střední podniky je něco takového obvykle nemyslitelné – jednoduše z finančního hlediska. I pro velké firmy se ale vyplatí pozvat odborníky. Využijí totiž své bohaté zkušenosti z praxe a udrží si odstup. Nezávislý pohled zvenčí se ve většině případů může velmi vyplatit.

Audity dokumentace BOZP

Pravidelnými audity musí procházet i samotná dokumentace BOZP. I ta totiž musí neustále naplňovat požadavky na bezpečnost práce v souladu s platnou legislativou. Cílem auditu je upozornit na případné nedostatky v této dokumentaci a navrhnout jejich řešení. Audit může přispět i ke zjednodušení a zefektivnění celého systému BOZP.

Kdy a jak často

Jednotlivé audity, kontroly a prověrky mají svá specifika. Na ty důležité kontroly obyčejně myslí nějaký zákon, nařízení vlády či alespoň norma. Audity BOZP tak vycházejí přímo ze samotného Zákoníku práce 262/2006, § 108, odstavce 5), ve kterém se píše, že: “Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích”. Jelikož je bezpečnost práce nutné provádět soustavně a trvale, krom roční prověrky BOZP, jsou na pracovištích obvyklé průběžné periodické kontroly, které provádí vybraní vedoucí zaměstnanci. Obvykle se kontroluje, zda jsou plněny hlavní předepsané požadavky právních i ostatních předpisů z oblasti BOZP, kontroly technického vybavení pracoviště či kontroly připravenosti na vybranou mimořádnou událost. Na některých pracovištích nejsou výjimkou ani dechové zkoušky na alkohol.

Nechte si poradit od odborníků

Problematika auditů je mnohdy velmi rozsáhlá a problematická. Využít proto můžete služeb odborníků. Kvalitní auditorské služby totiž nabízí i naše společnost CRDR, která má v této oblasti mnohaletou zkušenost.