Požární ochrana (PO)

Komplexní služby požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP) pro společnosti, firmy, organizace, bytové domy, státní nebo městské a obecní objekty, výrobní a jiné komerční či nekomerční objekty.

Nabízíme návrh aplikace technických i teoretických prostředků prevence požáru (např. povinné školení požární ochrany zaměstnanců, či školení obsluhy konkrétních zařízení), které vycházejí z požadavků platných předpisů a norem v oboru požární bezpečnosti.


Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

Kontrolní činnost PO a provádění preventivních požárních prohlídek.

Zpracování, vedení a aktualizace dokumentace PO

Nezávislé ověření stavu PO na pracovišti z hlediska legislativy.

Asistence při kontrolách státního požárního dozoru.

Zpracování návrhů požárního značení.

Návrh vhodných hasicích přístrojů a jejich rozmístění.


POŽÁRNÍ OCHRANA (PO)

Povinnosti v oblasti požární prevence pro Vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky , a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností. V problematice požární ochrany jsme pro vás připraveni zabezpečit následující rozsah povinností:

 • provedení vstupní preventivní požární prohlídky ( auditu ), výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění
 • Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny začlenit provozované činnosti do kategorií podle tzv. požárního nebezpečí:
  1. bez zvýšeného požárního nebezpečí
  2. se zvýšeným požárním nebezpečím
  3. s vysokým požárním nebezpečím
 • vypracujeme dokumentaci požární ochrany v potřebném rozsahu
 • provedeme školení o požární ochraně :
  1. školení zaměstnanců o PO
  2. školení vedoucích zaměstnanců o PO
  3. odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek
  4. odbornou přípravu preventisty PO
 • vybavíme Vaše prostory hasicími přístroji a bezpečnostním značením
 • vypracujeme harmonogram nutných revizí, které se týkají Vaší činnosti, revize pro Vás případně i zajistíme

Za plnění povinností na úseku PO odpovídá u právnických osob statutární orgán.

Provozuje-li v prostorách činnost více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.

Dokumentace PO

 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Dokumentaci o začlenění do kategorie činností
 • Stanovení organizace zabezpečení PO
 • Požární řády
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plány
 • Dokumentace zdolávání požáru (operativní plány, operativní karty)
 • Řád ohlašovny požáru
 • Tématické plány a časové rozvrhy školení PO a odborné přípravy požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Zajištění kontrol a revizí požárně bezpečnostních zařízení
 • dokumentace prevence rizik (identifikace a hodnocení rizik, dokumentace o přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, kategorizace prací apod.),
 • organizační a provozní bezpečnostní předpisy (organizační směrnice, místní provozní řády apod.),
 • dokumentace školení zaměstnanců (osnovy, záznamy apod.),
 • dokumentace pracovních úrazů (kniha úrazů, záznamy o úrazech apod.),
 • dokumentace kontrolní činnosti (záznamy z prověrek BOZP, kontrol pracovišť apod.),
 • dokumentace k zařízení (průvodní a provozní dokumentace apod.).

Nezávislé ověření stavu PO na pracovišti z hlediska legislativy.

Dokumentaci PO tvoří dle legislativy minimálně:

 • dokumentace o začlenění činností podle požárního nebezpečí,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení PO,
 • požární řád; požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požáru,
 • řád ohlašovny požáru,
 • dokumentace o školení,
 • požární kniha,
 • dokumentace o činnosti požární jednotky,
 • požárně bezpečnostní řešení staveb,
 • dokumentace k zařízení,

Dokumentaci zpracovává a vede:

Odborně způsobilá osoba příp. technik PO, není-li stanoveno právním předpisem jinak.