Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Nabízíme Vám efektivní řešení v oblasti problematiky bezpečnosti práce a požární ochrany. Poskytujeme komplexní služby od zpracování dokumentace, školení, revize, aj.

Naší předností je neustálé zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb. Snažíme se poskytovat služby v co nejkratší době. Preferujeme individuální přístup u všech klientů při poskytování služeb BOZP, PO


Plnění povinností zaměstnavatele v prevenci rizik.

Preventivní kontroly  pracovišť.

Zpracování a vedení dokumentace BOZP

Školení a informování  zaměstnanců.

Plnění dalších úkolů v pověření zaměstnavatele 

Pravidelné audity BOZP.

Správa a vedení dokumentace BOZP

Prevence ohrožení zaměstnance při výkonu práce


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

V oblasti zabezpečení povinností zaměstnavatele v problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zaměstnanců nabízíme zajištění komplexních služeb. Jistě víte, že podcenění těchto povinností vyplývajících ze současné právní úpravy se nemusí vyplatit.

V oblasti BOZP jsme pro Vás připraveni zajistit následující:

 • Úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků
 • Roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody s pojmenováním zjištěných závad
 • Zavedení systému vstupních instruktáží nových zaměstnanců o BOZP, včetně zpracování podkladů pro školení
 • Školení zaměstnanců
  • školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP
  • školení zaměstnanců, případně i provádění vstupních školení zaměstnanců
  • odborná školení zaměstnanců
  • pravidelná školení zaměstnanců společnosti dle specifických osnov školení
 • Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace
 • Interní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných prostředků zpracovaný na základě zhodnocení rizik, jehož součástí je i návrh na přidělování mycích a čistících prostředků, ochranných nápojů. Metodická pomoc při zavedení systému přidělování stanovených OOPP zaměstnancům
 • Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací
 • Zpracování harmonogramu revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení na pracovištích společnosti
 • Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, pomoc při výpočtu odškodnění zaměstnanců
 • Státní odborný dozor nad bezpečností práce – spolupráce a účast při kontrolách

Prevence rizik

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečí, zjišťovat jejich příčiny, zdroje a hodnotit rizika.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Požadavky odborné způsobilosti pro zajištění prevenci rizik podle počtu zaměstnanců:

 • Do 25 zaměstnanců – úkoly prevence rizik může zajišťovat sám zaměstnavatel, má-li k tomu patřičné znalosti.
 • 26 – 500 zaměstnanců – úkoly prevence rizik může zajišťovat sám zaměstnavatel, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami (zaměstnanec nebo externí poradce).
 • Nad 500 zaměstnanců – zaměstnavatel zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami (zaměstnanec nebo externí poradce).

Pro odstranění nebo minimalizaci rizik zaměstnavatel využívá organizační (úprava režimu práce apod.), technická (instalace ochranných zařízení apod.) nebo jiná opatření (např. přidělování osobních ochranných pracovních prostředků – OOPP – přilba, ochranné rukavice apod.).

Dokumentace BOZP

Pro účely zajištění BOZP musí zaměstnavatel vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah není dán taxativně jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních prostředků. Dokumentaci BOZP tvoří zejména:

 • dokumentace prevence rizik (identifikace a hodnocení rizik, dokumentace o přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, kategorizace prací apod.),
 • organizační a provozní bezpečnostní předpisy (organizační směrnice, místní provozní řády apod.),
 • dokumentace školení zaměstnanců (osnovy, záznamy apod.),
 • dokumentace pracovních úrazů (kniha úrazů, záznamy o úrazech apod.),
 • dokumentace kontrolní činnosti (záznamy z prověrek BOZP, kontrol pracovišť apod.),
 • dokumentace k zařízení (průvodní a provozní dokumentace apod.).

Pracovní úraz

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu patří:

 • vést evidenci o všech pracovních úrazech v knize úrazů,
 • vyhotovit záznam a vést dokumentaci o úrazech, jejichž následkem došlo k pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny nebo úmrtí zaměstnance,
 • ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Zdolávání mimořádných událostí

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná nebezpečí a evakuace zaměstnanců.

Podle druhu činnosti a velikosti pracoviště je zaměstnavatel povinen zajistit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání složek záchranného systému (záchranka, hasiči, policie) a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb zajistit jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům na pracovišti.